A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường tiểu học Đào Xá 1 thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 2020- 2021

Để thực hiện tốt nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021, trường Tiểu học Đào Xá 1 đã nghiêm túc thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 01) và Quyết định số 488/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Quyết định 488) để tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 theo đúng quy định.

Nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa với cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên và thực hiện nguyên tắc làm việc Hội đồng điều 4, 5, 6,7 của Thông tư 01. Cùng với đó, nhà trường cũng đã chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định 488. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

 

Sau đó Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định điều 2 của Thông tư 01. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa Thực hiện theo điều 8 của Thông tư 01. Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng ra quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng cho lớp 1, năm học 2020- 2021.

Ngày 17/4/2020, Hiệu trưởng nhà trường đã công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong năm học 2020- 2021 và niêm yết tại nhà trường ở những vị trí thuận lợi cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh được biết và tại các điểm trường của hai trường mầm non trên địa bàn. Dự kiến niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa đã đã được lựa chọn  đến khi năm học mới diễn ra./.

Một số hình ảnh trong quá trình lựa chọn sách.

                                                                                                                                                                                       Trần Thị Lê


Tác giả: Trần Thị Lê
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan